Articole duhovnicești Sfaturi duhovnicești

Prohodul Maicii Domnului

Starea I

1. În mormânt Viaţă Ai fost pus, Hristoase, Şi-a vieţii Maică-acum intră în mormânt Şi se mută la viaţa cea de Sus.

2. Tu născând Viaţa, Pe a tot-Dumnezeu Şi viaţa, Preacurată schimbând-o La viaţa cea de Sus te-ai şi mutat.

3. Te mărim pe tine, Maică Preacurată, Şi-adormirea ta cinstim, prăznuind-o Cu solirea-ţi pururea fiind păziţi.

4. Fericimu-te toţi, O, Preasfântă Maică, Închinându-ne cinstitei tale mutări, Cea de care îngerii s-au minunat.

5. Te mărim pe tine, Maică a Lui Hristos, Care fără de sămânţă ai zămislit Şi a a ta mutare toţi o preamărim.

6. Fericimu-te toţi, Maică a Lui Hristos Ceea ce-ai pricinuit pe noul Adam, Şi-adormirea-ţi cu credinţă o cinstim.

7. Te mărim, Fecioară Pururea Cinstită Şi icoanei tale ne închinăm, Ca la oglindirea sfântului tău chip.

8. Fericimu-te toţi, Maică a Lui Hristos, Ca pe rugătoarea pururea pentru noi Şi ca pe o solitoare pentru toţi.

9. A fericiţilor Tăi părinţi străluciţi, Tu Preafericită fiică lor te-ai făcut Şi pe toate neamurile ai întrecut.

10. Drept-măritori preoţi Şi popor credincios Cu smerenie cădem la sicriul tău Preacurată Maica Lui Emanuil.

11. Mulţimea de pustnici, Cete de cuvioşi O, voi tineri şi fecioare, cu cei bătrâni Cântaţi adormirea Preacuratei Maici.

12. O, voi domnitori mari, Toţi acum lăudaţi Strămutarea Preacuratei Împărătese Ce-a născut pe Împăratul tuturor.

13. Cine dar va spune Bucuria multă Ce-a cuprins pe Maica Domnului Iisus Când i s-a vestit mutarea Ei la cer.

14. Suind Preacurata Muntele Eleon Şi în mână de la înger floare luând Către Cel născut din Ea se închina.

15. A muntelui saduri Ţie ţi se-nchină, Preacurată, văzând ramura de finic Ca la Maica Celui atotziditor.

16. Glasul Celui de sus Fără veste-a grăit De mutarea ta iubitului ucenic, În Efes fiind cu slujba lui Hristos.

17. “Mergi la Ghetsimani Iute şi prea degrab, Căci se mută Maica Domnului sus la cer, Făcând cea de pe pământ mutarea sa”.

18. O, minuni străine, Mari şi dumnezeieşti, Cum de nori pe sus, Curată, s-aduseră La înmormântarea ta, Apostolii!

19. Venind de la margini Ceata de ucenici Minunat de nori purtatu-s-a prin văzduh, Ca să-ngroape trupul Maicii Lui Hristos.

20. De la margini vine Ceata de ucenici, Ca să-ngroape în mormânt Preasfântul său trup, Cea mutată negrăit de pe pământ.

21. Dintre ale lumii Margini pân-la margini, Adunându-se soborul apostolesc Pe Cea fără de prihană preamăresc.

22. Coruri de la Arhangheli Şi de la îngeri cete Adunându-se la sfântă mutarea ta, Te măresc în cânturi, spăimântându-se.

23. Stăpânul ca Fiu dând Haruri Maicii Sale, Din cereştile lăcaşuri s-a pogorât, Ca pe-al Maicii Sale Duh să-l poarte sus.

24. La a ta curată, Cinstit-adormire, A venit întreg soborul cel îngeresc, Iară ceata de apostoli te plângea.

25. Adevăr minune Străină-i a privi Şi-a vedea pe Dumnezeu ca un om primind În mâini sufletul Preasfintei Sale Maici.

26. Ceea ce suit-ai La lăcaşuri cereşti Nu lipsi, Stăpâna noastră, privind spre noi, Spre cei ce cu drag cinstim mutarea ta.

27. Înălţând Fecioara Mâinile sale-n sus Credincioşii toţi se roagă a fi păziţi Prin mutarea Ei la Fiul său iubit.

28. Mori acum şi te duci La viaţa de Sus Ci să nu ne părăseşti pe noi, robii tăi, Veşnic trează solitoare pentru toţi.

29. Minune prea mare Este a se vedea, Cum Ceea care Viaţa lumii născu Morţii cei fireşti părtaşă s-a făcut.

30. Prunc fiind Iisus, Fiul Celui de sus, Se purta de Preacuratele tale mâini, Iar acum El poartă-n mâini sufletul tău.

31. Ucenice Petre Şi ceilalţi ucenici Bun rămas de petrecanie cuvântând A cânta începeţi Maicii Domnului.

32. Fericimu-te toţi, Maică Preacurată, Şi mutarea-ţi prăznuind, cu toţi te cinstim, Căci te-ai dus de pe pământ la cei de Sus.

33. Mutatu-te-ai de jos La viaţa de Sus, Dară oştile de îngeri s-au înspăimântat, Când al tău duh Tatălui ceresc ai dat.

34. Duşmanii tăi cei răi, Şi prea înşelători Vrând să-ţi ardă trupul ca nişte păgâni S-au orbit de dreapta Celui Preaînalt.

35. Sabie grozavă Cu tăierea sclipi Împotriva celui singur semeţ pornit Spre Curata Maică a Lui Dumnezeu.

36. Nemernicul vrăjmaş, Patul vrând a-ţi surpa, Nevăzut a pătimit tăierea de mâini Ticăloase ce de pat s-au fost atins.

37. A cereştilor oşti, Dulci cântări şi frumos Potrivite s-auzeau de toţi ce erau Privind adormirea Maicii Domnului.

38. Ceea ce născut-ai pe Hristos Viaţa, Spune dară cum de moarte te-mpărtăşişi? O cunoaşte numai Cel născut al tău.

39. Preacurată Maică Preacinstită Sfântă, După strălucit-acum adormirea ta, Apără pe cei ce cred întru Hristos.

40. Pe cei ce mutarea-ţi Credincios prăznuiesc, Tu-i acoperă şi-i apără de nevoi, Preacurată totdeauna rămânând.

41. Din grele primejdii Şi de limbi viclene Scapi pe cei ce cântă-acum adormirea ta, Preacinstită solitoare-a tuturor.

42. Către Domnul te am Solitoare şi-ajutor, Preacurată Născătoare de Dumnezeu, Ca Tu din primejdii să mă mântuieşti.

43. Înainte îţi stăm, Maica Lui Dumnezeu, Pomenirea ta din inimă lăudând, Cântări sfinte cu buzele versuim.

44. Însufleţite Cer Ce-ncăpuşi pe Domnul, La cerească locuinţă te-ai ridicat Şi pe lumea cea de sus ai luminat.

45. Cei ce cu dorinţa Săvârşim, Preasfântă Maică şi Fecioară, astăzi mutarea ta, Mântuiţi să fim de patimi ne rugăm.

46. Proorocul David, Strunindu-şi lăuta, Te măreşte Preacurată, cântându-te Şi-adormirea ta cu drag vestind-o.

47. Credincioase cete Cântă chivotului Împletite versuri de cereşti cântări Celei duse la odihna cea de sus.

48. Ţie, ce născut-ai Pe Hristos Viaţa Cu credinţă îţi cântăm şi te prea cinstim Şi mutarea ta, Fecioară o mărim.

49. Mulţime de oameni Laudă pe Pruncă, Mărind, Preacurată, şi adormirea ta Cea cântată de soborul îngeresc.

50. A toţi credincioşii Din nevoi scăpare, Miluieşte, Născătoare de Dumnezeu, Pe câţi cântă astăzi adormirea ta.

51. Proorocii cândva, Preacurată, vestind Adormirea ta, Fecioară, o au văzut Şi mulţimi de îngeri o au lăudat.

52. Într-a morţii umbră Se îngroapă acum Ceea ce născu Viaţa, mutându-se De la voi la Tronul cel veşnic de Sus.

53. Certaţi cu Dumnezeu Fiind, ne-am împăcat Întru tine, Născătoare de Dumnezeu, Deci Fecioară adormirea ta mărim.

54. Prea lumii, Stăpână, Preacurată privind, Strălucit ca să se-ncuie-n mormânt acum, O, tu sat Ghetsimani, te bucură!

55. Mult dumnezeiescul David s-a bucurat Psalmi cântând sculării tale celei din morţi, O, Tu al Lui Dumnezeu sicriu sfinţit.

56. Săvârşim toţi astăzi Ducerea de la noi A Maicii Cuvântului, curăţindu-ne Mintea, inima, trupul şi sufletul.

57. A Domnului Maică, Pe cei drept-măritori Care cinste dau mutării tale, fă-i tari Împotriva luptătorilor vrăjmaşi.

58. Dar cum mori, Fecioară, Care Viaţă ai dat, Ca şi oamenii fireşti supunându-te Şi cum rabdă Cel născut făr-de păcat?

59. Strângându-vă margini, Veniţi să fericim Cea de-aci dumnezeiască petrecere Către cer a Maicii Domnului acum.

60. Din curate-ţi sângiuiri Luând trup Iisus, Pe flămânzi i-a săturat preaîndestulat Şi afară pe bogaţi i-a scos deşerţi.

61. De a ta mutare Saltă firea acum, Veselindu-se cu îngerii, oamenii, Îngroparea ta de obşte săvârşind.

62. Ceea ce trup de lut Lui Hristos dăruişi, Zămislindu-L, Născătoare de Dumnezeu, Rugăciunile noastre să nu le treci.

63. La puteri mai-nalte, Cereştile Puteri Au strigat zicând, acum pregătiţi-vă, Ca pe Maica Domnului să o primiţi.

64. Preoţi şi norodul Şi toţi cei credincioşi, Cu smerenie te roagă, ca să primeşti, O, Stăpână, rugăciunile lor azi.

65. Una Preacurată, Ţie toţi ne rugăm, Ca prin blânzii şi miloşii tăi ochi frumoşi Să priveşti spre noi smeriţii pururea.

66. Născând Tu, Curată, Pe Hristos Ziditor, Din nevoi să mântuiască, roagă-te Lui, Pe cei ce cu drag cinstesc mutarea ta.

67. Solitoarea lumii, Scutul creştinilor, Pe cei câţi scapă la tine acoperă-i, De ispite şi nevoi păzind pe toţi.

68. Nădejdea toţi având La tine, Preasfântă, Nenuntită, Născătoare de Dumnezeu, În nădejdea ta noi nu ne poticnim.

69. Strigăm toţi cinstitul Glas al lui Gavriil, Bucuria tuturor credincioşilor: Bucurie fie-ţi, Maica Domnului.

70. De orice ispite Şi de multe nevoi Ceea ce pe Dumnezeu, Preasfânt-ai născut, Şi pe robii tăi acum să-i izbăveşti.

71. Fericimu-te toţi, Maica Lui Dumnezeu, Pe care te-a închipuit stâlpul cel de foc Şi pe noul Israil povăţuieşti.

72. Fericimu-te toţi, Maica Lui Dumnezeu, Pe care Moisi de mult te-a văzut în rug Ce nears ardea în muntele Sinai.

73. Fericimu-te toţi, Maica Lui Dumnezeu, Scara-naltă insuflată, ce oarecând S-a văzut de către dreptul Iacov.

74. Fericimu-te toţi, Maica Lui Dumnezeu, Cea pe care Ghedeon te-a închipuit Lâna udă ce pământul rourezi.

75. Te mărim, Lumina Cea în trei străluciri Pe Părintele, pe Fiul şi Duhul Sfânt, Pe Treimea cea Atotputernică.

76. Fericimu-te toţi Credincioşii tăi fii, Căci purtaşi pe Dumnezeu cel neîncăput Ce în tine-a încăpea a primit.

77. Te mărim pe tine, Preacurată Maică, Şi preasfântă adormirea ta o cinstim, Şi mutarea ta de pe pământ la cer.

78. În mormânt Viaţă Ai fost pus, Hristoase, Şi-a vieţii Maică-acum intră în mormânt Şi se mută la viaţa cea de sus.

Urmează: Ectenia mică şi ecfonisul: ”Că s-a binecuvântat numele Tău…”

Starea a doua

1. Cade-se acum, Ca să te mărim, Fecioară Maică Mai cinstită fiind şi mai slăvită mult Decât toate cetele cele de sus.

2. Cade-se acum Să te fericim, Fecioară Maică, Fericită totdeauna adevărat, Mai slăvită decât cei ce au ochi mulţi.

3. A te ferici Se cuvine, pururea Fecioară, Ca născând pe Făcătorul tău te-ai făcut Decât cerurile cu mult mai presus.

4. Ca să te mărim Se cuvine, Născătoare, Doamnă Ca prin ale tale rugi să ne-acoperim Pentru adormirea ta cea sfânt-acum.

5. Toţi cei credincioşi Ai curatei Maice şi Fecioare Adormirea-ţi cântând, zicem: bucură-te, Solitoarea noastră caldă-a tuturor;

6. Primeşte-acum De petrecere cântări, Fecioară, Maică a Tot-Împăratului Dumnezeu Şi trimite pace credincioşilor.

7. Monahi mulţi şi sfinţi Şi-ale cuvioşilor soboare, Cum şi cetele bărbaţilor credincioşi, Din evlavie cu toţii te măresc.

8. Cete tinereşti, Cu fecioarele drept credincioase, De petrecere cântare strigaţi acum, Pentru Maica sfânt-a lui Emanuil.

9. Trupul pământesc Văzând ceata ucenicească, Al tău, Maica Ziditorului tuturor, Cu sfială tronul tău ţi l-au purtat.

10. Credincioşii toţi Fericim pe Cea acum mutată Către ceruri, Născătoarea de Dumnezeu, Că pe dânsa solitoare s-o avem.

11. Noul Israel, Acum după sfânta datorie. Cu cântări dumnezeieşti preamăreşte-n cor A Fecioarei ducere la cei de Sus.

12. Pe cei ce-ţi cântăm Cu credinţă, Preacurată Maică Ce-ai născut pe Împăratul Cerurilor, Binecuvântează-ne pe noi de Sus.

13. Preacurate mâini Tinzând către Dumnezeu, Fecioară, Ca o Bună miluieşte şi-acoperă Pe toţi care-şi pun nădejdea-n mila ta.

14. Priveghelnică Rugăciune, Curată Fecioară, Primeşte acum cu milă şi cererea Celor ce cinstim cu drag mutarea ta.

15. Pomeneşte-ne, Maică şi Fecioară Preacurată, Prin a ta mutare sfântă, rugâmu-te Şi a noastre greşeli nu le socoti.

16. Din multe nevoi, Întâmplări, necazuri, izbăveşte Pe acei care în tine nădăjduiesc Şi cinstire adormirii tale dau.

17. Ucenicii toţi La sicriul tău sosind în grabă, Prin văzduh fiind purtaţi de pe unde-au fost, În genunchi, Fecioară, ţi s-au închinat.

18. Toţi au povestit Celei sfinte şi neprihănite, Cum au fost răpiţi de nori din locurile Unde stau şi predicau noroadelor.

19. Fără de bărbat Ai născut, Fecioară Preacurată Dar şi moartă tu fiind, nu ai putrezit Şi-ndoită închinare ai primit.

20. Cel de Dumnezeu Primitor trup, ceata de Apostoli Îl îngroapă-acum strigând cu-ale tale rugi, Moştenirea ta, Stăpână, apără.

21. Toţi Arhanghelii, Stăpânii, Domnii şi Puterile toate, Limbi, popoare, neamuri ale pământului Adormirea Preacuratei lăudaţi

22. Vas ales fiind, Pavel a cântat pe Preacurata, De petrecere cântare a glăsuit Pentru Ceea ce e mai presus de cer.

23. Sfărâmă Moisi Mânios, a Sinaiului table, Iar Stăpânul pe Aceea ce L-a născut O păzeşte-n ceruri vie pururea.

24. De mâini fu lipsit În chip nevăzut semeţul vrăjmaş Care-n faţa ucenicilor a încercat Sicriul tău să răstoarne, o, Maică!

25. Versuia cu glas Mulţimea de oştire cerească, De la margini pe pământ tainic alergând La-ngroparea Maicii Lui Emanuil.

26. Cu dumnezeieşti, Cuvioase cântări împletite, Îngroparea Născătoarei de Dumnezeu Veniţi ca şi noi, acum, să lăudăm.

27. La mutarea ta, Maică şi Fecioară Preacurată, Ţi-au cântat cu duioşie îngerii toţi, Şi mulţime mare de popor creştin.

28. Tu, dintre femei Întrecut-ai hotarele firii, Căci tu singură avuşi adormirea ta, Mai mărită decât orice muritor.

29. Preoţi şi popor Adormirea-ţi cântă lăudând-o Dezlegarea datoriilor ne rugăm Dă-ne Maica Domnului la toţi acum.

30. Pe cei ce-au greşit, Maică şi Fecioară Preacurată, Sfântă Pruncă, miluieşte-i, că mânecă La locaşul tău cel dumnezeiesc.

31. Lanţurile rup Ale tale rugi, Curată Pruncă, Şi din toată munca scapi pe cei ce cinstesc Cu credinţă sfântă adormirea ta.

32. Strigă, o, David, Născătoarei de Dumnezeu, lira Răsunându-ţi: auzi Fiică mutarea ta Către Ceruri Sus, de jos de pe pământ.

33. Minunat a fost A privi de jos spre cer cum pleacă Cerul cel însufleţit, Dumnezeule! Minunate-s, Doamne, lucrurile Tale.

34. Cete îngereşti Al tău pat cu bună-cuviinţă, Maică şi Fecioară, ţi l-au acoperit În vremea când Tu, Curat-ai adormit.

35. Danţuri netrupeşti Cu dumnezeiască cuviinţă Cânt-acum, Curată, Cerul însufleţit, Spre cereştile odihne Tu mergând.

36. Către cer de jos Al lui Aaron toiag se mută, Care pe Hristos nespus L-a fost odrăslit Şi rodeşte pomul vieţii veşnice.

37. Pe Cea de demult Scară-naltă de Iacov văzută, Cea pe care o întări Iisus cu trup, S-a mutat acum de pe pământ la Cer.

38. Patul tăinuit, Ne-ntinată Maică şi Fecioară, La preasfinte locuinţe se suie acum Nelipsit a locui cu Fiul Său.

39. Cartea curată, În care cu trup s-a scris Cuvântul, Se închide şi se mută, suindu-se Întru ale Fiului curate mâini.

40. Daruri datu-ţi-a Peste fire, Fiul tău, Fecioară, Nelipsit, Preasfântă Pruncă păzindu-te Şi suindu-te la viaţa veşnică.

41. Cu adevărat Ca pe o aleasă smirnă sfântă Te sălăşluieşte-n Sfânta Preasfintelor Cel Atoateziditor şi Fiul Tău.

42. Viaţa a răsărit Dintru tine, Preasfântă Fecioară, În ce chip, dar trupul cel neîntinat Se făcu acum morţii împărtăşit?

43. Casă te-ai văzut, Preacurată Fecioară, vieţii, Deci murind, îndată te-ai şi învrednicit Totdeauna cu Hristos a vieţui.

44. Înstrunind acum Buze prea curate-n loc de coarde, Maicii Atotfăcătorului Dumnezeu Imnuri de petrecere să întocmim.

45. Înălţarea-n cer A curatei Maicii Tale, Doamne, A unit acum pe oamenii cu îngerii, Ţie lăudări de obşte aducând.

46. Pământeşti numiri, Domnitori ce judecaţi noroade, Tineri, tinere, cântare toţi să-nălţăm Maicii Împăratului Hristos din cer.

47. Pomenirea ta Cea cinstită, Preacurată Maică, Lăudându-ţi, o măresc toţi cei ce trăiesc Şi făptura toată cu smerenie.

48. Prunca odrăslind Dintru a lui Iesei tulpină, Omeneşte Maica Lui Dumnezeu muri Şi-mpreună cu Fiul tău vieţuieşti.

49. Pământenilor, Săltaţi şi vă minunaţi acuma, Ca Muntele cel Preasfânt şi dumnezeiesc Desfătare a aflat la Fiul său.

50. Arătatu-s-a, Preacurată, moartea ta pod vesel, Pe care-ai trecut la Ceruri de pe pământ Şi la Fiul tău odihnă ai aflat.

51. Uşile cereşti Se deschiseră ţie, Preasfântă, Şi Puterile cereşti mult te-au lăudat Şi pe-al tău trup Fiul l-a primit în cer.

52. Norii luminaţi Au adus mulţimea de Apostoli De la marginea pământului, cuvios Pe Curata Maică Fiului s-o dea.

53. Preasfânt trupul tău, Ucenicii plângându-l, Curată, Fu stropit cu lacrimi alăturând cântări De petrecerea cea de aici la cer.

54. Margini pământeşti Glăsuiescu-ţi Maică şi Fecioară, Că născând pe Fiul tău cel dumnezeiesc, Amăgirea idolilor ai sfârşit.

55. Laudă strigând Toată sfânta adunare mare Pe aceea ce născut-a pe Dumnezeu: Pază fii la toţi prin ale tale rugi.

56. Duhul tău luând Chiar Cuvântul ce din tine, Pruncă; Ce născuse fără ispită de bărbat, Ca un Fiu în slavă L-a sălăşluit.

57. Pe Stăpânul lor Îngereştile Puteri văzându-L Duhul Maicii sale singur în mâini luând, Spăimântatu-s-au şi mult s-au bucurat.

58. Firea cea de om Întreci, de Dumnezeu Născătoare, Căci Fecioară ai rămas după naştere Şi murind te duci la Fiul tău Preasfânt.

59. Cete îngereşti, Oameni şi făptura toată, Laude ţi-aduc, o, Maică, toţi la un loc, Că Tu, mai presus de orice fire eşti.

60. Strajă tare fii Celor ce te laudă, Curată, Împotriva bântuielilor duşmăneşti A văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi.

61. Întru rugăciuni Pe Fecioara, Maica Ta, primeşte-o Ca pe o caldă solitoare pentru noi toţi, Iar pe noi, ca un bun, mântuieşte-ne.

62. Pe Cel ne-nceput Împreună cu Fiul mărescu-L Şi pe Duhul, în trei feţe un Dumnezeu, Cel ce este Ziditorul tuturor.

63. Lucru minunat Eşti cu totul fără de prihană, Căci mormântu-ţi tuturor credincioşilor Se arată rai preaînţelegător.

64. Cade-se acum, Ca să te mărim, Fecioară Maică Mai cinstită fiind şi mai slăvită mult Decât toate cetele cele de Sus.

Urmează: Ectenia mică şi ecfonisul: ”Că s-a binecuvântat numele Tău…”

Starea a treia

1. Neamurile toate Laudă-ngropării Tale Fecioară, cântă.

2. Neamurile toate Te fericesc Doamnă, Că eşti Lui Hristos Maică.

3. Neamurile toate Te fericesc, Maică Cu daruri dăruită.

4. Limbile pe tine Te fericesc Sfântă, A Lui Dumnezeu Maică.

5. Ceata de Apostoli Alergaţi cu râvnă La îngroparea Maicii.

6. Ceata de Apostoli A venit din margini Să-ngroape Fecioara.

7. Fricos te-mpresoară Cetele de îngeri La preaslăvita-ţi moarte.

8. Cu sobor de îngeri Se pogoară Fiul Să ia al Maicii Lui duh.

9. Deşi mori, Fecioară Dar te-nalţi la ceruri, La preaiubitul tău Fiu.

10. Preoţi lăudaţi toţi Pe a Domnului Maică Ce în Cer se strămută.

11. Laudă din Ceruri, Să se glăsuiască La adormirea Maicii.

12. Satul Ghetsimani Slăveşte mormântul De-a pururea Fecioarei.

13. La cereşti lăcaşuri Acum mergând Maica Pe cei ce-ţi cântă scapă-i.

14. Cetele slăvite Trecând pe Fecioara La cer, au proslăvit-o.

15. Preacurată Maică, Fericimu-te cu Ai tăi preasfinţi născători.

16. Tu, născând viaţa, Preacurată, cum mori Biruind legea firii?

17. O, minuni străine, Ziditorul cum ia Al Maicii Sale suflet!

18. S-alergăm îndată La groapa Preasfintei Şi dobândi-vom milă.

19. Bucură-se totul De a ta Preasfântă Şi cerească mutare.

20. Cerul şi pământul Cântec de mutare Glăsuiesc Preacuratei.

21. Lumii mântuire, Stăpână, arată Întru a ta mutare.

22. De finic mlădiţe. Ca Lui Hristos, Maică Ţie-acum aduc.

23. Din a lumii margini, Cei trimişi la tine Se adunară, Maică.

24. Către a Sa Maică, Astăzi de la Ceruri S-a pogorât Stăpânul.

25. Astăzi lumea toată, S-a sfinţit cu totul Prin Sfânta-ţi adormire.

26. Astăzi dar, Fecioara Şi Maica Vieţii, Sus, către Ceruri s-a dus.

27. Mă spăimânt, Fecioară, Petru strigă ţie Când stai întinsă moartă.

28. Mă spăimânt, Fecioară, Văzându-te-ntinsă Pe pat, strigat-a Pavel.

29. La cereşti lăcaşuri, Te-ai mutat cu totul De jos, Fecioară Maică.

30. Frică ia mulţimea, De cinstita-ţi moarte Trupească Preacurată.

31. Cete credincioase, Mărescu-ţi, Fecioară, Slăvita-ţi adormire.

32. Vie eşti şi-n moarte, Fără de sămânţă Născând Viaţa lumii.

33. Soarele cel mare Te-a luat la Sine, Norule cel uşurel.

34. Din părţile depărtate, Corul de Apostoli S-a strâns să cânte ţie.

35. Cetele de îngeri, Coruri de Apostoli, Mărescu-te, Fecioară.

36. Pe cei care cântă Şi veghează, Doamnă, La tronul tău păzeşte-i.

37. Limbi, noroade, neamuri, Îngropaţi cu frică Pe solitoarea voastră.

38. Îngerii te cântă, Maica și Fecioară, Întru a ta mutare.

39. Se întărâtară, În zadar Iudeii Asupra ta, Fecioară.

40. Gânduri pângărite, Cugetat-au, Doamnă Asupra trupului tău.

41. Preasfântă Fecioară, A Domnului Maică, Pe cântăreţi mângâie.

42. Sfântă Pruncă, Maică Roagă pe al tău Fiu Pentru toţi care-ţi cântă.

43. Robitor ce cântă, Cere mântuire De la Hristos Cuvântul.

44. Din toată nevoia Scapă, Preacurată, Pe ai tăi dreptcinstitori.

45. Din toată ispita, Scapă, Preacurată, Pe ai tăi dreptmăritori.

46. Dă-ne mântuire, Celor ce cu lacrimi Icoana ta o cinstim.

47. O, Treime Sfântă, Tatăl, Fiul şi Duh Sfânt Mântuieşte-ne pe noi.

48. Candela luminii Preacurată Pruncă, Nu ne lăsa uitării.

49. Neamurile toate Laudă-ngropării Tale Fecioară, cântă.

Se încarcă....

Pe același subiect

Hrana cea duhovnicească

Orthodoxia

Trei feluri de a purta crucea

Orthodoxia

Ce să facem când ne aflăm într-o situaţie fără ieşire

Orthodoxia

Acest site foloseste cookies respectand Regulamentul (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Acept detalii