Pagini de Sinaxar

13 septembrie: SFÂNTUL IOAN DE LA PRISLOP (Viaţa, Acatistul)

 SFÂNTUL IOAN DE LA PRISLOP

13 Septembrie

VIAŢA ŞI NEVOINŢELE

La aproximativ 15 kilometri de oraşele Hunedoara şi Haţeg, din apropierea fostei aşezări Sarmizegetusa romana, într-un cadru natural de o rară frumuseţe, se află străvechea mănăstire Prislop, sau a Silvaşului, ctitorie a Sfântului Nicodim de la Tismana sau a ucenicilor săi, ridicată – se pare – pe locul unei vetre sihăstreşti şi mai vechi. Actuala biserică a mănăstirii, în plan triconc, specific bisericilor din Muntenia şi din Moldova, a fost ctitorită şi înzestrată prin 1564 de domniţa Zamfira, fiica lui Moise Basarab al Ţării Româneşti, care şi-a sfârşit zilele aici, la Prislop, în anul 1580 şi a fost îngropată în pronaos.

În decursul unei existenţe de şase veacuri, mănăstirea Prislop a îndeplinit un însemnat rol cultural-bisericesc în viaţa românilor transilvăneni. Aici se pare că s-a retras, spre sfârşitul vieţii, însuşi Sfântul Nicodim de la Tismana şi a copiat cunoscutul Tetraevanghel slavon din 1405, una din marile valori ale patrimoniului artistic al ţării noastre. De aici s-au ridicat doi vrednici ierarhi ai Transilvaniei: mitropolitul Ioan din Alba Iulia (1585-c. 1605) – fost egumen -, care a păstorit în zilele de glorie a lui Mihai Viteazul, şi episcopul Teofil de la Vad (1615) şi, poate, şi alţii pe care nu-i cunoaştem. În veacurile al XVII-lea – al XVIII-lea, Prislopul avea o şcoală în care se pregăteau „dieci”, candidaţi la treapta preoţiei. Iar pe la mijlocul veacului al XVIII-lea, tot din această obşte s-au ridicat unii apărători ai credinţei ortodoxe, în faţa încercărilor de atragere a călugărilor de aici la uniaţie. Mai presus de toate însă, Prislopul a îndeplinit, de la începuturile lui şi până azi, un rol de seamă în întărirea vieţii duhovniceşti din Ţara Haţegului, de pe valea Streiului şi din „ţara pădurenilor”, situate în apropierea ei (1).

Dar de trecutul mănăstirii se leagă şi amintirea unui „sfânt”, necanonizat oficial, dar socotit ca atare de obştea dreptcredincioşilor creştini din zonele amintite. Se spune că un tânăr cu numele Ioan, din satul Silvaşul de Sus – în hotarul căruia se află şi sfântul locaş – a părăsit casa părintească, s-a închinoviat în obştea călugărilor de la Prislop, ducând o viaţă aleasă de rugăciune, împletită cu munca şi săvârşirea de fapte bune. După un număr de ani, dorind să ducă o viaţă şi mai liniştită, retrasă cu totul de lume, a găsit un loc, ca la 500 de metri de mănăstire, pe malul prăpăstios al râului Slivuţ (Silvuţ), unde şi-a săpat singur, cu mari nevoinţe, o chilie în piatră, cunoscută până azi sub numele de „chilia” sau „casa sfântului”. Aici şi-a petrecut restul zilelor în neîncetate rugăciuni şi ajunări, întocmai ca marii nevoitori întru cele duhovniceşti din primele veacuri creştine. Dar a fost voia lui Dumnezeu ca viaţa lui îmbunătăţită să se sfârşească prea devreme. Spune tradiţia populară că pe când îşi făcea o fereastră la chilia lui, doi vânători de pe versantul celălalt al prăpastiei l-au împuşcat, fără să ştie cine era. Aşa s-a săvârşit din viaţă Cuviosul Sihastru sau „Sfântul” Ioan de la Prislop.

Poporul dreptcredincios l-a socotit „sfânt” încă din timpul vieţii sale, iar după moarte, această credinţă s-a întărit şi mai mult. Vestea despre viaţa sa aleasă şi mai ales despre moartea lui tragică a ajuns peste munţi, în Ţara Românească, de unde au venit câţiva cuvioşi călugări care i-au cerut trupul de la rude, ducându-l într-una din mănăstirile de dincolo (2).

Tradiţia pe care am consemnat-o mai sus, cunoscută până azi în regiunea respectivă, era menţionată încă din a doua jumătate a veacului al XVIII-lea de acea cronică în versuri intitulată: Plângerea sfintei mănăstiri a Silvaşului, din eparhia Haţegului, din Prislop, prin cuvintele:

„Şi atunci, un tânăr oarecare din sat, Numele lui Ioan, Sfântului Nicodim au urmat, Din lume şi din rudenii cu totul au eşit Şi aici la mine au venit. Intru o stâncă chilie şi-au făcut, În care, slujind, lui Dumnezeu i-au plăcut Şi pe el după sfârşit, Dumnezeu l-au proslăvit. Peştera şi acum să găseşte Si „chilia sfântului” să numeşte Iară după oarecare întâmplare, Cu a lui Dumnezeu mai’nainte apărare Rudele sfântului cele din sat Moaştele cu totul le-au rădicat Şi în Ţara Românească le-au dus, La oarecare mănăstire le-au ascuns. Însă la neamul lui pururea să pomeneşte, Fiindcă şi o părticică din moaştele lui să găseşte” (3).

Nu ştim cu siguranţă când a trăit Cuviosul Ioan de la Prislop. Presupunem că în veacul al XV-lea sau în prima jumătate a celui următor. În orice caz, el nu trebuie confundat cu egumenul Ioan, care a cârmuit mănăstirea în a doua jumătate a veacului al XVI-lea, iar în 1585 a fost ales mitropolit al Transil-vaniei, cu scaunul la Alba Iulia, păstorind până către anul 1605, deci tocmai în zilele de mare însufleţire românească, prilejuite de realizarea primei uniri statale a românilor de pretutindeni, de către Mihai Viteazul.

„Sfântul” Ioan de la Prislop a fost, este şi va fi – pentru credincioşii din părţile Haţegului şi Hunedoarei – o pildă vie de sfinţenie, iar „chilia” sau „casa” lui rămâne mereu un loc de pelerinaj şi de reculegere sufletească pentru toţi cei ce caută cuvânt de mângâiere şi de întărire în locurile de mare frumuseţe naturală ale Prislopului, în care au trăit atâţia cuvioşi călugări cu viaţă aleasă şi bineplăcută lui Dumnezeu.

Pr. Prof. Mircea Păcurariu

1. Istoricul mănăstirii, la Pr. prof. dr. Mircea Păcurariu, Mănăstirea Prislop, în „Mitropolia Ardealului”, II (1957), nr. 9-10, p. 707-712. 2. Amănunte la I. Radu, Istoria vicariatului greco-catolic al Haţegului, Lugoj, 1913, p. 61-102 şi 350-385; Ştefan Meteş, Mănăstirile româneşti din Transilvania, Sibiu, 1936, p. 103-128. 3. Ibidem, p. 354. I. Lupaş, Cronicari şi istorici români din Transilvania, ed. a II-a, Craiova, 1941, p. 61-62; Dan Simonescu, Cronici şi povestiri româneşti versifi-cate (sec. XVII-XVIII): Studiu şi ediţie critică, Bucureşti, 1967, p. 76-77.

Sursa: Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române, Sfinţi români şi apărători ai Legii strămoşeşti, E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1987, p. 350-352, Cuviosul Ioan de la Prislop.

ACATISTUL

Troparul Sfântului glasul I

Iubitorule de nevoinţă şi râvnitorule întru cele sfinte, Cuvioase Părinte Ioane! Părăsit-ai cele trecătoare şi ai ales pe cele veşnice, luat-ai jugul lui Hristos în Mănăstirea Prislop şi în peşteră pustnicească împreună cu îngerii L-ai slăvit pe Dumnezeu. Pentru aceasta nu înceta a te ruga pentru sufletele noastre!

După obişnuitul început, se zic

CONDACELE ŞI ICOASELE

Condacul 1:

Jugul nevoinţelor pe umeri luându-l, lui Hristos ai urmat, Prea Cuvioase Părinte Ioane. În peşteră nevoindu-te, cu răceala pietrei te-ai împrietenit şi podoaba pustniciei o ai dobândit. Pentru aceasta cu cântări te lăudăm, zicând: Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, lauda Prislopului!

Icosul 1:

Îngerească viaţă alegând a petrece pe pământ, Părinte Ioane, ca să te bucuri cu îngerii în ceruri, ai părăsit toate cele veselitoare ale lumii şi umplându-te de dumnezeiasca dragoste ai alergat la limanul cel de mântuire al sihăstriei, de care minunându-ne, zicem ţie:

Bucură-te, că din pruncie ai ridicat pe umeri crucea lui Hristos; Bucură-te, că ai ales fecioria mai mult decât nunta; Bucură-te, că ţi-ai logodit ţie curăţia; Bucură-te, că prin postire ai domolit săltările trupului; Bucură-te, că ai câştigat în inima ta frica Domnului; Bucură-te, căci cu plugul înfrânării ai arat pământul sufletului tău; Bucură-te, că ai semănat într-însul seminţele dreptei credinţe; Bucură-te, împreună vieţuitorule cu îngerii; Bucură-te, împreună vorbitorule cu sfinţii; Bucură-te, candelă nestinsă în rugăciune; Bucură-te, că ne luminezi calea către Dumnezeu; Bucură-te, pilda monahilor dreptmăritori; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul al 2-lea:

Făcătorul îngerilor şi al oamenilor te-a ales pe tine, Sfinte Ioane, ca să preamărească cu viaţa ta numele Sfintei Treimi şi făcător de minuni te-a arătat, în urma cărora ai primit îngăduinţa tatălui tău de a te retrage în Mănăstirea Prislop, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 2-lea:

Înţelegere cerească s-a dăruit ţie, Părinte Ioane, că din tinereţile tale necontenit ai cugetat la cele înalte şi părăsind casa părintească, ai aflat adăpostire peştera, pe care ţi-ai pregătit-o cu înseşi mâinile tale, minunând pe îngeri cu vieţuirea; pentru care, mulţimea călugărilor laudă pe Dumnezeu, cântându-ţi unele ca acestea:

Bucură-te, a îngerilor mirare şi a demonilor pierzare; Bucură-te, că din pruncie L-ai iubit pe Hristos; Bucură-te, căci, copil fiind, ai mers la arat; Bucură-te, că tatălui tău semn ai dat; Bucură-te, că lemnul uscat în pământ l-ai înfipt; Bucură-te, că acesta a înverzit; Bucură-te, că Dumnezeu S-a preamărit; Bucură-te, că atunci lumea ai părăsit; Bucură-te, că în Mănăstirea Prislopului ai venit; Bucură-te, că prin nevoinţe aspre viaţa ţi-ai sfinţit; Bucură-te, a sufletelor noastre duhovnicească arvună; Bucură-te, al Mănăstirii ocrotitor şi ajutător; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul al 3-lea:

Ucenic smerit al lui Hristos te-ai arătat, Sfinte Prea O Cuvioase Părinte Ioane, străină viaţă petrecând pe pământ, minunând pe îngeri şi pe oameni cu răbdarea ta; iar acum, luând răsplătire de la Dumnezeu, cânţi Lui neîncetat, împreună cu toţi sfinţii: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

Auzit-am, Sfinte Părinte, de viaţa ta cea dumne-ii zeiască şi văzând facerile tale de bine ce ne arăţi în toată vremea, credem îndrăznirii tale către Dumnezeu, pentru care grăim ţie unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai fost înger în trup; Bucură-te, că prin smerenie cele înalte ai dobândit; Bucură-te, cel ce trupul tău rob duhului l-ai făcut; Bucură-te, că prin tine ne izbăvim de văpaia ispitelor; Bucură-te, doctor iscusit al bolnavilor; Bucură-te, întărirea bătrânilor; Bucură-te, învăţătorul tinerilor; Bucură-te, grabnic ascultător al celor ce te roagă; Bucură-te, cinstitorule al Maicii Domnului; Bucură-te, că jugul lui Hristos uşor tuturor l-ai arătat; Bucură-te, odraslă frumoasă a peşterii celei sfinte; Bucură-te, stâlp de foc al credinţei; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul al 4-lea:

Vifor de multe ispite s-au abătut de-a lungul veacurilor asupra Mănăstirii tale, Sfinte Ioane, dar din toate acestea ai izbăvit obştea cu mijlocirile tale către Dumnezeu; pentru care, împreună cu ea, cânţi Stăpânului tuturor: Aliluia!

Icosul al 4-lea:

Cu totul fiind întru cele de jos, mintea ta nicidecum nu ai dezlipit-o de la cele de sus. Şi acum, facându-te părtaş cereştilor bunătăţi, roagă pe Dumnezeu pentru cei ce grăim către tine acestea:

Bucură-te, minte cerească şi înainte văzătoare; Bucură-te, voinţă de daruri duhovniceşti primitoare; Bucură-te, că te-ai făcut sabie a Duhului cu două ascuţişuri; Bucură-te, că prin tine câştigăm bunătăţile cele nădăjduite; Bucură-te, cel ce de cele pieritoare te-ai lepădat; Bucură-te, glasul cel puternic risipitor al trândăviei; Bucură-te, grabnicule mângâietor al necazurilor de tot felul; Bucură-te, că în viaţă fiind de trup te-ai lepădat; Bucură-te, cel ce eşti mărturisitor şi mijlocitor; Bucură-te, că tinereţea ţi-ai pus-o în slujba Domnului; Bucură-te, ostaş al lui Hristos cu daruri cereşti înarmat; Bucură-te, sprijinitorul nostru şi grabnic ajutător; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul al 5-lea:

Cum cerbul însetat aleargă spre izvoarele apelor, aşa şi sufletul tău, Părinte, având osârdie spre lupta vieţii monahiceşti, toată tinereţea ţi-as pus-o în slujba Domnului Hristos, în peşteră nevoindu-te în post şi rugăciune, cântând lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Veniţi toţi să lăudăm pe cel minunat intre sfinţi, pe povăţuitorul monahilor şi lauda credincioşilor, pe cel din Mănăstirea Prislopului, pe marele între cuvioşi Ioan şi cu un glas să-i cântăm unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce în peşteră le-ai nevoit; Bucură-te, de Dumnezeu prea luminată minte; Bucură-te, iubitorul sfintelor nevoinţe; Bucură-te, cel ce la înălţimea sfinţeniei ai ajuns; Bucură-te, cel ce in căile Domnului ne eşti îndrumător: Bucură-te, că în Mănăstire ai trăit in ascultare; Bucură-te, cel ce ai purces să-ţi sapi chilia; Bucură-te, că peştera ţi-e numit㠄Casa Sfântului” Bucură-te, a cuvioşilor cunună; Bucură-te, ocrotitorul Mănăstirii şi a toată Ţara Haţegului; Bucură-te, că veacuri de-a rândul credincioşii te-au numit Sfânt; Bucură-te, că toţi creştinii aleargă la tine cu credinţă; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul al 6-lea:

Credincioşii din Ţara Haţegului s-au mirat de viaţa ta cea însingurată, Cuvioase Părinte Ioane, că îmbrăcat fiind cu haina smereniei celei adevărate, de mari daruri te-ai învrednicit; pentru aceea împreună cu tine slăvim pe Dumnezeu, cântând: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Ca un luceafăr strălucind, întunericul necredinţei ai risipit şi cu numele tău cel sfinţit pe mulţi din umbra păcatului la lumina mântuirii i-ai ridicat Drept aceea, pentru ale tale osteneli şi daruri duhovniceşti cântăm ţie aşa:

Bucură-te, locaş prea înfrumuseţat al Sfântului Duh; Bucură-te, prin care se întăresc credincioşii; Bucură-te, că ne-ai arătat nouă calea către cer; Bucură-te, mângâierea celor întristaţi; Bucură-te, Părintele nostru cel milostiv şi blând; Bucură-te, liniştitorul sufletelor tulburate; Bucură-te, că dreapta credinţă până la sfârşit ai păzit; Bucură-te, că prin tine totdeauna dobândim cele trebuincioase; Bucură-te, frumuseţea sfinţilor cea strălucită; Bucură-te, chipul cel sfânt al smereniei; Bucură-te, că în necazuri ne îmbărbătezi; Bucură-te, mângâierea celor deznădăjduiţi; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul al 7-lea:

Ajungând la sfârşitul ostenelilor tale cele mântuituitoare, Cuvioase Părinte Ioane, prin mucenicie ţi-ai încredinţat sufletul tău curat în mâinile lui Dumnezeu, fiind ucis de vânătorii care n-au cunoscut taina vieţuirii tale în peşteră. Pentru aceasta Dumnezeu îndoită cunună ţi-a dăruit, primindu-te între sfinţii Săi, cu care cânţi neîncetat: Aliluia!

Icosul al 7-lea:

Uimindu-ne de adânca taină a mutării tale la Domnul, cuvios şi mucenic deopotrivă te mărturisim pe tine Cuvioase Părinte Ioane, cinstindu-te cu cântări ca acestea:

Bucură-te, cel ce peştera în stâncă ţi-ai dăltuit; Bucură-te, că din lume în peşteră tc-ai ascuns, ca pe Dumnezeu să-L lauzi; Bucură-te, că peştera ţi-e stropită cu lacrimi; Bucură-te, că în peşteră te-ai săvârşit; Bucură-te, cel ce scrieri nu ne-ai lăsat, ci pildă de viaţă ne-ai dat; Bucură-te, că harul nu ţi-a părăsit trupul; Bucură-te, că numele peste munţi ţi s-a dus; Bucură-te, mare folositor al celor ce-ţi poartă numele; Bucură-te, că mormântul îţi este necunoscut; Bucură-te, cel ce cu duhul eşti printre noi; Bucură-te, înainte rugător al nostru la tronul Sfintei Treimj; Bucură-te, că în toată vremea ne dai ajutor cu îmbclşugarc; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul al 8-lea:

În trup fiind tu încă toţi s-au bucurat de îngereasca ta viaţă, iar acum în slăvile cereşti fiind, înaintea împăratului Hristos stând, nu ne uita pe noi, cei ce săvârşim pomenirea ta, ci roagă-te Domnului pentru noi, cerând iertare de păcate şi împărtăşire de veşnicele bunătăţi, ca să cântăm împreună cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 8-lea:

Ucenic smerit al lui Hristos te-ai arătat, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane, pentru care părăsind toate cele veselitoare ale lumii, ţi-ai jertfit viaţa şi, din smerenie, n-ai îngăduit să fie descoperite moaştele tale, ferindu-te şi după moarte de laudele oamenilor. Pentru aceasta şi noi grăim ţie:

Bucură-te, că în trup fiind te-ai făcut locaş al Sfintei Treimi; Bucură-te, că lui Hristos Dumnezeu cu smerenie ai slujit; Bucură-te, că răstignindu-te lumii, Domnului jertfă te-ai adus; Bucură-te, căci cu sudorile sihăstriei ai stins cărbunii patimilor; Bucură-te, căci cu dumnezeiască smerenie ai smerit răutatea vrăjmaşilor diavoli; Bucură-te, căci prin sihăstrie te-ai arătat ca un pom răsădit lângă izvoarele apelor; Bucură-te, că ai pus temelia pustniceştilor tale strădanii; Bucură-te, locuitorul cel ales al pustiei; Bucură-te, că peştera nu ai părăsit-o; Bucură-te, cel ce eşti cuvios şi mucenic; Bucură-te, că ascunsă ţi-a fost viaţa cea după Dumnezeu; Bucură-te mijlocitorul nostru către Maica Domnului; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul al 9-lea:

Soborul arhiereilor şi ceata preoţilor dimpreună cu mulţimea credincioşilor adunaţi la canonizarea ta I-au adus rugăciuni de mulţumire lui Dumnezeu pentru tine, Sfinte Părinte Ioane, cântându-I cântarea: Aliluia!

Icosul al 9-lea:

Sfinte Ioane, Părintele nostru, în trup muritor fiind, ai biruit hotarele firii, vieţuind ca un fără de trup, cu darul lui Dumnezeu; iar noi, mulţumire aducând Celui ce te-a mărit în viaţă şi după moarte şi închinându-ne de departe la locul necunoscut al moaştelor tale din Ţara Românească, strigăm ţie unele ca acestea:

Bucură-te, cel ce ai defăimat înţelepciunea cea deşartă a lumii; Bucură-te, că pentru dragostea lui Hristos te-ai nevoit până la vărsarea sângelui; Bucură-te, căci cu râvna dreptei credinţe te-ai făcut ucenic lui Hristos; Bucură-te, stâlp al Bisericii; Bucură-te, tărie a ortodoxiei româneşti; Bucură-te, că Prislopul nu l-ai uitat; Bucură-te, că viaţa nu ţi s-a scris; Bucură-te, că strămoşii nu te-au uitat; Bucură-te, că predania te-a păstrat; Bucură-te, că după sute de ani ai fost canonizat: Bucură-te, că şi acum nu încetezi a te ruga pentru noi; Bucură-te, grabnic ajutător al celor ce te cinstesc pe tine; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul al 10-lea:

Vrând Făcătorul tuturor făpturilor să ne mântuiască de înşelăciunea vrăjmasului, te-a ales pe tine ca pe un apostol al nostru, ca prin tine să învăţăm să ne îndepărtam de toate înşelăciunile lumii şi prin viată curată apropiindu-ne de Dumnezeu, să-I cântam împreună cu tine: Aliluia!

Icosul ai 10-lea:

Făclie purtătoare de lumina eşti intre cuvioşi Părinte Ioane, şi împreună locuitor cu sfinţii. Pentru aceasta soborul monahilor dreptmăritori care s-au ostenit peste veacuri în Sfânta Lavră a Prislopului, împreună cu noi, cei de astăzi, aducem doxologie lui Dumnezeu pentru tine zicând:

Bucură-te, omul lui Dumnezeu; Bucură-te, împlinitorul poruncilor Lui; Bucură-te, icoană însufleţită a vieţii celei curate; Bucură-te, că ale tale rugăciuni sunt bine primite; Bucură-te, stâlp de sprijin în primejdii; Bucură-te cel ce doreşti mântuirea sufletelor noastre; Bucură-te, că tu ne eşti apărător la judecată; Bucură-te înainte mergător al Înălţării Sfintei Cruci; Bucură-te, că la praznicele Mănăstirii împreună cu noi slujeşti; Bucură-te, că împărăţeşti întru cele de sus; Bucură-te că de acolo priveşti la noi, spre cei de jos; Bucură-te, că noi, creştinii, cu evlavie numele tău sfânt pomenim; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul al 11-lea:

Lăudând proslăvirea ta, te fericim toţi credincioşii, Părinte Ioane, lauda Bisericii şi podoaba monahilor, roagă pe milostivul Dumnezeu să ocrotească Biserica şi pe credincioşii robii Săi de toată reaua întâmplare, ocroteşte casele noastre cu căldura rugăciunilor tale, ca împreună să cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Mulţimea credincioşilor dreptmăritori care se adună la praznicele duhovniceşti ale Sfintei Mănăstiri a Prislopului, mărturisindu-şi o tainică dorinţă şi crezând cu tărie că acolo unde vrea Dumnezeu toate sunt cu putinţă, îndrăznesc a-ţi aduce cântare plină de nădejde, zicând:

Bucură-te, că, dacă voieşti, mormântul ţi se va descoperi; Bucură-te, că moaştele la Prislop ţi se vor aduce; Bucură-te, că Biserica te aşteaptă; Bucură-te, că Mănăstirea te doreşte; Bucură-te, ucenic peste veacuri al evanghelistului Ioan; Bucură-te, următor al Sfântului Nicodim; Bucură-te, cel ce vei face mare bucurie tuturor credincioşilor; Bucură-te, căci credinţa se va întări şi Dumnezeu se va slăvi; Bucură-te, că la El toate sunt cu putinţă; Bucură-te, că acum noi, credincioşii, te avem pe rine mijlocitor către Dumnezeu; Bucură-te, că eşti preamărit împreună ca mucenicii în locaşurile cereşti; Bucură-te, că amintirea ta se serbează în toată Biserica; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul al 12-lea:

Împărate Sfinte, primeşte pe mijlocitorul nostru şi împlinitorul poruncilor Tale, care se roagă Ţie ca să dai Bisericii Tale unire, pace la toată lumea şi stingerea dezbinărilor; să nu ne dai vrăjmaşilor noştri, nici cu mânia Ta să ne cerţi pe noi, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, de la care primeşte cântarea: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

Mare dar ai revărsat, prin Biserică, asupra noastră şi asupra Ţării Ardealului, prin viaţa ta întru tot sfântă, Prea Cuvioase Părinte Ioane; de aceea, cu recunoştinţă îţi aducem laudă şi mulţumire, cântându-ţi:

Bucură-te, podoaba cea frumoasă a cuvioşilor; Bucură-te, nevoinţa cea cu osârdie a pustnicilor; Bucură-te, cel ce ai iubit tăcerea ca marele Arsenie; Bucură-te, că peştera ai lăsat-o ca turn de strajă al Mănăstirii; Bucură-te, că icoana ta ne este fereastră spre cer; Bucură-te, îndrumătorule al vieţii monahiceşti; Bucură-te, că fericirea cerească cu toţi sfinţii ai moştenit; Bucură-te, că de acolo pe noi ne priveghezi; Bucură-te, că pe nume ne cunoşti; Bucură-te, ocârmuitorul celor ce înoată pe marea vieţii acesteia; Bucură-te, că toţi, urmându-ţi pilda vieţii, ne mântuim; Bucură-te, că la peştera ta alergând, simţim alinare sufletească; Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Ioane!

Condacul al 13-lea:

O, de trei ori fericite, Prea Cuvioase Părinte Ioane, purtătorule de Dumnezeu, primind acest dar de rugăciune de la noi acum, izbăveşte-ne de toată nevoia şi scapă din chinul ce va să fie pe toţi cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia! (acest condac se zice de trei ori)

Apoi se zic iarăşi Icosul 1: „Îngerească viaţă…” şi Condacul 1: „Jugul nevoinţelor…”

şi apoi se zice această

RUGĂCIUNE

Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Cel ce ai zis şi s-a făcut toată făptura. Căci, din iubirea de oameni cea nemăsurată, fiind Dumnezeul a toată mângâierea şi nădejdea, ai binevoit a ridica din neamul nostru fii aleşi care prin credinţă şi nevoinţă pustnicească să menţină credinţa în atotputernicia şi milostivirea Ta şi să nu lase neamul nostru a se prăbuşi în întunericul necunoştintei de Dumnezeu.

Binecuvântat eşti, Doamne Dumnezeul nostru, Care din îndurare, ca un Dumnezeu al milostivirii, ai dăruit Ţării Haţegului şi întregului popor dreptcredincios pe Sfântul Cuvios Ioan, ca să ne fie mijlocitor, rugător si ajutător în ne voinţele mântuirii.

Doamne Dumnezeul nostru, am greşit şi nu suntem vrednici a câştiga milostivirea Ta prin sârguinţa cea de toate zilele. De aceea, aducem mijlocitori pentru sufletele noastre pe Prea Sfânta Născătoare de Dumnezeu împreună cu Sfântul Cuvios Ioan de la Prislop, ca, prin rugăciunile lor să ne ocroteşti pe noi, Biserica Ta, şi tot poporul românesc, dăruindu-ne sănătate, viaţă ferită de toată răutatea, ca din adâncul inimilor să mărim Prea Sfânt Numele Tău, al Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Amin.

Sursa: Viața și Acatistul Sfântului Cuvios Ioan de la Prislop (Text aprobat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, tipărit cu binecuvântarea Preasfințitului Timotei, Episcopul Aradului și Hunedoarei)

Mulțumiri sorei Monica B. Domnul sa vă răsplătească dragostea!

Sursa://www.sfintiromani.ro

 

Se încarcă....

Pe același subiect

24 martie: Pomenirea Preacuviosului Părintelui nostru Zaharia, cel din Schetis (Schit), în Egipt

Orthodoxia

24 martie: Sfântul Cuvios Zaharia, Egipt

Orthodoxia

24 martie: Sfântul Cuvios Zaharia Postitorul de la Lavra Peşterilor din Kiev, Ucraina

Orthodoxia

Acest site foloseste cookies respectand Regulamentul (UE) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Acept detalii