Home Ortodoxie De ce a fost creat omul?

De ce a fost creat omul?

184
0

   Dumnezeul Cel Nenăscut și Nezidit, viețuind în Sfânta Treime, fiind Atotputernic și întru totul desăvârșit, Își este pe deplin îndestulător Sieși și nu avea nicidecum trebuință de ființe create. Însă dragostea Sa nețărmurită râvnea să aibă părtași ai fericirii Sale veșnice. Pentru aceasta, Dumnezeu a gătit Împărăția Sa și a creat făpturile cerești.

     Dragostea nu este despotică și de aceea nu silește iubirea din partea celorlalți. Toate făpturile zidite ale lui Dumnezeu, îngerii, au fost înzestrate cu voință liberă. Aceasta a fost de trebuință pentru ca ele să-I poată întoarce Ziditorului lor o dragoste adevărată și nu o supunere lipsită de minte și fără de noimă.

    Unul dintre cei mai străluciți și mai puternici dintre acești îngeri — Lucifer (Satana) — exercitându-și voința liberă, a ales să întoarcă spre sine dragostea ce I se cuvenea Iui Dumnezeu. Din pricina iubirii de sine s-a îndărătnicit, dintru îndărătnicie s-a învârtoșat și a hotărât să făurească o nouă împărăție, potrivnică celei a Ziditorului, uzurpând locul și puterea lui Dumnezeu. Urmările acestei răzvrătiri (apostazii) sunt binecunoscute tuturor. Lucifer și cei care i-au urmat, au fost azvârliți din Cer și până azi au rămas drept vrăjmași ai lui Dumnezeu și ai tuturor făpturilor Sale. Ispita și nesupunerea lui Lucifer a fost primită de multe dintre făpturile cerești, astfel încât noua împărăție a răului s-a umplut de părtași ai prințului întunericului.

    Cei care au rămas neclintiți în vremea pustiitoarelor ispitiri, au fost întăriți de ajutorul lui Dumnezeu și au devenit fii veșnici ai Adevărului.

    Potrivit dragostei Ziditorului, Împărăția Cerească nu a putut rămâne știrbită și pentru a săvârși această împlinire, Dumnezeu a zidit o nouă făptură — omul. Adam și Eva au fost făcuți din nimic într-un Univers făurit anume pentru ei, iar ei au fost pecetluiți drept pietre prețioase în cununa lucrărilor lui Dumnezeu.

    Măreția Ziditorului a fost revelată chiar și în atomii primordiali care, deși fără formă, nevăzuți și în neorânduială, au slujit ca materie pentru crearea întregii firi văzute și a omului însuși.

    din cartea: Apostazia și Antihristul după învățăturile Sfinților Părinți

       

Continue Reading

   
 
 
Preluat de pe: Cuvant de folos

Previous articleÎndreptăţirea se datorează egoismului
Next articleMeditația orientală invadează creștinismul