Home Ortodoxie Despre păcatele ce le face omul împotriva celor 10 porunci

Despre păcatele ce le face omul împotriva celor 10 porunci

106
0

   Împotriva poruncii I greșesc:

      – Cei fără de Dumnezeu;

    – Cei cu mulți dumnezei;

    – Cei ce se leapădă de pronia lui Dumnezeu și cred în noroc, în superstiții, ursitori, fermecători, vrăjitori, descântători, eretici;

    – Cei ce se nădăjduiesc spre sine și spre alți oameni;

    – Cei care se deznădăjduiesc în mila lui Dumnezeu;

      – Cei care se hotărăsc de a păcătui până la moarte și a nu se pocăi;

    – Cei ce urăsc pe Dumnezeu și se leapădă de El;

    – Cei care ispitesc pe Dumnezeu și cer de la El minuni fără de nevoie;

    – Cei care fură lucruri sfinte și bisericești;

    – Cei care cumpără cu bani darul lui Dumnezeu;

    – Cei care se lenevesc și nu voiesc a învăța tainele credinței celei dreptmăritoare;

    – Cei care citesc cărți eretice și care se împărtășesc cu nevrednicie cu Sfintele și Preacuratele Taine ale lui Hristos.

    La porunca a II-a greșesc:

    – Cei care se închină zidirii în locul Ziditorului;

      – Cei care prin împărtășirea către materie slujesc zidirii în locul Ziditorului, așa cum sunt iubitorii de argint, desfrânații, lacomii cu pântecele, pe care Apostolul îi numește închinători de idoli, zicând: Omorâți mădularele voastre cele de pe pământ: desfrânarea, iubirea de argint și lăcomia, care este slujire de idoli ( Col. 3, 5) și cărora dumnezeul lor este pântecele (Filip. 3, 11);

    – Toți câți au evlavie fățarnică;

    – Cei care cred în viziuni și în vedenii deșarte și înșelătoare;

    – Toți iubitorii de dezmierdări, care iubesc chipurile și idolii patimilor cu mintea și cu inima lor.

    La porunca a III-a greșesc:

    – Toți hulitorii, cei ce jură strâmb și pun pe alții să jure;

    – Cei ce zic „zău” sau „Dumnezeu știe”;

    – Cei ce fac făgăduințe bune și le calcă;

    – Proorocii cei mincinoși, dascălii cei mincinoși, ereticii;

    – Cei ce fac glume cu cuvintele Sfintei Scripturi;

      – Cei ce hulesc și cârtesc împotriva lui Dumnezeu la necazuri și la supărări;

    – Toți care nu suferă cu răbdare și mulțumire bolile, necazurile, pagubele și alte încercări care le vin prin îngăduința lui Dumnezeu;

    – Toți care hulesc adevărul și Sfintele Scripturi și zic că în Scriptură se află basme și alte neadevăruri.

    La porunca a IV-a greșesc:

    – Toți care nu merg regulat la Sfânta Biserică în ziua Duminicii, întru care a mutat Dumnezeu sâmbăta cea veche;

      – Cei ce lucrează în Duminici și Sărbători;

    – Cei ce prăznuiesc păgânește și nu creștinește și se duc în Duminici și sărbători la cârciumi, la baruri, la jocuri, la filme nepermise, la scrânciob, la jocuri de noroc;

    – Toți păstorii duhovnicești care nu învață poporul în zile de Duminici și sărbători, din Sfânta Evanghelie și din alte învățături ale Sfintei Scripturi.

    La porunca a V-a greșesc:

    – Toți copiii care nu cinstesc și nu ascultă pe părinții lor;

    – Cei care nu ascultă de părinții lor duhovnicești, de arhierei, de duhovnici, de dascălii Bisericii;

    – Toți supușii care nu ascultă de stăpânii și conducătorii țării lor;

    – Toți părinții trupești și duhovnicești care nu se îngrijesc de fiii lor trupești și duhovnicești;

    – Bărbații care nu îngrijesc trupește și sufletește de femeile lor și femeile care nu ascultă de bărbații lor când aceia le învață pe ele cele bune.

    La porunca a VI-a greșesc:

     – Toți care omoară pe alții cu mâna lor sau prin alte meșteșuguri, sau prin pâră și clevetire;

    – Toți care omoară sufletește pe alții, precum sunt ereticii și învățătorii cei mincinoși;

    – Cei ciumați care molipsesc pe alții în vremea ciumei sau holerei sau a altor boli molipsitoare;

    – Cei care se aruncă pe sine în primejdie de moarte fără de socoteală și se omoară singuri în orice fel;

    – Femeile care omoară pe pruncii lor și cei ce le ajută pe ele la acest mare păcat;

    – Toți cei care fac sminteală prin pilda vieții lor celei rele;

    – Toți care se bucură de răul și primejdia aproapelui lor;

    – Toți care zavistuiesc și se mâhnesc pentru binele și sporirea aproapelui lor.

    La porunca a VII-a greșesc:

    – Toți câți preacurvesc cu femei străine, măritate sau nemăritate;

    – Monahii care au căzut din făgăduință;

    – Cei ce se sulemenesc cu scopul de a atrage pe alții în cursa desfrânării;

    – Cei ce au căzut în desfrânare duhovnicească (eres);

    – Toți câți au îndemnat pe alții să păcătuiască sau i-au sfătuit prin scrisori și prin alte mijloace spre păcatul desfrânării.

    La porunca a VIII-a greșesc:

    – Toți furii, tâlharii, răpitorii cei ce iau cu sila lucrurile sau viața altora;

    – Toți care fură din averea altora;

    – Toți negustorii care fură cu vicleșug prin cumpene nedrepte și înșală la cântar;

    – Toți care cumpără lucruri de furat știind aceasta;

    – Toți care iau amanet lucru străin și îl strică sau nu-l dau înapoi în starea în care a fost;

      – Toți care fură prin acte false de la stat, de la Biserică sau de la oricine;

    – Cei ce lucrează cu vicleșug și cu nepăsare la lucrul aproapelui și îl fac în pagubă în loc de folos;

    – Toți câți amestecă cele bune cu cele rele (cum ar fi vinul curat cu apă, lapte cu apă, smântâna cu lapte, mierea cu zahăr, semințele de grâu cu alte semințe, cu corpuri străine, spre a trage mult la cântar ș.a.m.d.)

    – Cizmarii, croitorii, lemnarii, cojocarii și alți meseriași care fac lucrul rău sau fură din materialul care li s-a încredințat, spre a face lucrul cerut.

    – Toți care mută gardul sau hotarul ș.a.

    La porunca a IX-a greșesc:

    – Cei ce mărturisesc strâmb asupra altora;

    – Cei ce jură strâmb spre paguba altora;

    – Cei ce primesc și se învoiesc cu minciunile minții, adică cu păreri greșite asupra altora;

    – Cei ce râd de sluțeniile și neajunsurile firești ale altora;

    – Cei ce îndeamnă pe alții să jure stârmb;

    – Cei ce clevetesc pe frații lor și îi pârăsc pe ei la ații spre a le face pagubă sau necinste;

    – Judecătorii care prin mită judecă strâmb;

    – Toți cei care spun minciuni sau îndeamnă pe alții să spună minciuni sau să jure strâmb;

    – Toți care din zavistie pun piedică altora care au dregătorii spre folosul de obște al poporului.

    La porunca a X-a greșesc:

    – Toți care poftesc lucru străin, ca de exemplu: femeie, casă, țarină, bou, slugă, slujnică, haine, avere și toate câte sunt ale aproapelui.

    Să se știe că din cele 10 porunci, 4 erau scrise pe tabla cea dintâi și ele învățau dragostea și datoriile noastre față de Dumnezeu, iar celelalte porunci erau scrise pe tabla a doua și ele învățau dragostea și datoriile noastre față de aproapele. Din acestea, cinci opresc păcatul cu lucrul: cinstește pe tatăl și pe mama, să nu ucizi, să nu desfrânezi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui.

    Iar porunca a zecea este mai subțire, căci oprește păcatul spre a nu se face nici cu gândul și nici cu pofta. Cu alte cuvinte această poruncă scoate păcatul din rădăcina lui.Nu oprește numai să nu desfrâneze cineva, ci nici să nu privească cu poftă la femeie.

    Această sfântă poruncă ne învață pe noi și ne poruncește să ne păzim inima noastră de poftele și de gândurile cele rele care izvorăsc din ea, căci după cuvântul Domnului: Din inimă ies: gândurile rele, uciderile, adulterele, desfrânările, furtișagurile, mărturiile mincinoase, hule (Matei 15, 19).Și în alt loc zice: Cel ce caută la femeie cu poftă, a și preacurvit cu ea în inima sa.

    Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur zice: „Precum flacăra aprinde pe trestie, așa pofta aprinde pe suflet. Precum fumul întunecă și vatămă ochii, așa pofta întunecă și orbește mintea”. Și iarăși zice: „Rădăcină a preacurviei este pofta cea neînfrânată”.

    V-am spus aceasta așa pe scurt, ca să înțelegeți care sunt păcatele noastre împotriva celor zece porunci, mai ales că după molifta de spovedanie, atât a monahilor, cât și a mirenilor, urmează spovedania. Prin această aducere aminte am vrut să vă ajut să țineți minte la spovedanie, dacă nu toate, măcar unele din ele.

    Iar dacă nu le puteți ține minte, spre a reuși bine spovedania, să vi le scrieți pe hârtie și așa să le spuneți cu amănuntul, căci spovedania, dacă nu se face cum trebuie, nu folosește sufletului, ba, mai mult, atrage asupra lui mânia Domnului, mai ales dacă nu din neștiință și uitare, ci din lene și rușine nu se silește cineva a spune toate înaintea duhovnicului său.

    Cleopa Ilie; Ne vorbește păribtele Cleopa vol. 11

        

Continue Reading

   
 
 
Preluat de pe: Cuvant de folos

Previous articleViețile Sfinților – august, ziua 13
Next articleȘerpii Maicii Domnului au apărut și anul acesta în Kefalonia: Cronica unui miracol